Slogan Logopedie Raemakers

LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN

Wanneer kinderen vanaf groep 3 vastlopen in het lees- en schrijfproces en aangemeld worden bij onze praktijk, verzamel ik, via anamnese en onderzoek, allerlei gegevens om tot een diagnose te komen en zo nodig, een handelingsplan op te stellen.

Met toestemming van de ouders worden er ook gegevens opgevraagd bij de school van het kind en eventuele andere betrokkenen.

ONDERZOEK 

Het onderzoek van het kind met lees- en spellingproblemen bestaat uit onderzoek naar:

 

Lezen

 

 • Technisch lezen van woorden (tempo en nauwkeurigheid)
 • Technisch lezen van teksten (tempo en nauwkeurigheid)
 • Leesbegrip (teksten)

 

Spelling

 

 • Dictee van woorden (plus foutenanalyse)
 • Dictee van zinnen (plus foutenanalyse)
 • Verhaal schrijven (plus foutenanalyse)

 

Klank-tekenkoppeling

 

 • Letters/klanken benoemen (tempo en nauwkeurigheid)
 • Letterdictee (tempo en nauwkeurigheid)

 

Auditieve deelvaardigheden

 

 • Auditieve synthese van klanken/klankgroepen
 • Auditieve analyse van klanken/klankgroepen
 • Auditieve discriminatie van klanken in woorden
 • Auditieve woordherkenning
 • Temporele ordening van klanken
 • Auditief korte termijn geheugen

 

Visuele deelvaardigheden

 

 • Visuele discriminatie van letters en woorden

 

Mondelinge taal (observeren en zo nodig testen)

 

 • Syntaxis
 • Morfologie
 • Woordvinding
 • Woordenschat
 • Fonologie

RAPPORTAGE/OVERLEG 

Na het onderzoek wordt er een advies uitgebracht. Met goedkeuring van de ouders worden de onderzoeksgegevens ook aan school verstrekt.

Wanneer er behandeling volgt, wordt er een handelingsplan gemaakt. Dit handelingsplan wordt uitgevoerd in de logopedielessen. Van ouders wordt verwacht dat ze bij de behandeling aanwezig zijn en thuis 15-30 minuten per dag oefenen.

Wanneer de leerkracht van het kind er behoefte aan heeft, kan het onderzoeksverslag of onderzoeksgegevens besproken worden.

Verder vinden wij het een absolute meerwaarde hebben wanneer er regelmatig overleg is met de leerkracht van het kind i.v.m. afstemming van de behandeling.

Binnen zes maanden wordt het kind in de logopediepraktijk weer getoetst. Ook dan is het wenselijk om met de desbetreffende leerkracht te overleggen. Het naast elkaar leggen van de toetsgegevens van school en logopedie is zinvol en geeft aanknopingspunten over het eventueel bijstellen van de behandeling. Verder kan de leerkracht eventueel suggesties/adviezen vanuit de logopedische behandeling ter harte nemen en toepassen in de schoolsituatie. Omgekeerd kan de leerkracht informatie aandragen waar in de logopedische behandeling iets mee gedaan kan worden.

Waarschijnlijk overbodig om te vermelden, maar het kind staat in deze centraal en er worden maximale inspanningen verricht om de achterstand in het lees- en schrijfproces te minimaliseren.

BEHANDELING 

In de logopedische behandeling wordt gewerkt met werkvormen en methodes/methodieken die altijd naast de bestaande methodes op school gebruikt kunnen worden.

Verder is het vaak zo dat ik de methode van de basisschool als uitgangspunt neem en daar mijn behandeling op aanpas. Overleg in deze maakt veel duidelijk. Ook voor de ouders is overleg tussen school en logopedie zeer wenselijk in verband met de afstemming van het huiswerk. Het is voor alle partijen prettig wanneer hier afspraken over worden gemaakt.

 

In beginsel zijn wij allround logopedist en werken wij met alle materialen en methodes die wij beschikbaar hebben voor deze behandelingen. Speciaal voor de lees- en spellingbehandeling hebben wij de volgende werkvormen, methodes en programma’s in huis:

 

 • Klanken in Kleuren: dit is een psycholinguistische benadering waarbij de klankstructuur van ons taalsysteem zichtbaar wordt gemaakt door de verschillende klanken een kleur te geven. Het geeft inzicht in de logica van onze taal en maakt het “uit het hoofd leren van woorden” vrijwel overbodig. De werkvorm richt zich op zowel lezen als schrijven en vormt de ‘rode draad’ in onze begeleiding.
 • Connect Klanken en Letters: de individuele werkvorm voor interventieperiode 1 van groep 3.
 • Connect Woordherkenning: de individuele werkvorm voor de derde interventieperiode van groep 3, groep 4.
 • Connect Vloeiend Lezen: de individuele werkvorm voor de tweede helft van groep 3 en groep 4.
 • Ralfi-lezen: de individuele werkvorm, bedoeld voor zeer zwakke lezers in groep 4 t/m 8.
 • Geregeld!: orthodidactische methodiek voor de aanpak van hardnekkige spellingproblemen.
 • Zelfstandig spellen: programma voor de aanpak van spellingproblemen.
 • Spellingswerk 3: NIB software met remediërende oefeningen na een onvoldoende Cito dictee of PI dictee.
 • ICT-ondersteuning (o.a. Klankie, WRTS, Woordkasteel)
 • KWEC-methodiek: Spellingproblemen!? En dan?
 • Ter ondersteuning van sociaal-emotionele aspecten: Jesse heeft dyslexie.

 

Met betrekking tot Klanken in Kleuren, Kwec-methodiek, Geregeld, alle Connect werkvormen en Ralfi-lezen is door Petra scholing gevolgd en afgesloten met de ontvangst van certificaten.