Slogan Logopedie Raemakers

PRAKTIJKINFORMATIE

Voor onderzoek of behandeling heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of tandarts. Indien u logopedische hulp nodig denkt te hebben, kunt u dit het beste overleggen met uw huisarts, tandarts of specialist. Vanaf 01-08-2011 is de logopedie direct toegankelijk geworden; dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief meer nodig is om naar de logopedist te gaan.

Een aantal grote verzekeraars (o.a. CZ, Delta Lloyd, Ohra) gaan hier echter niet in mee. Onze praktijk kiest ervoor om voorlopig niet direct toegankelijk te zijn.

AANMELDING 

U kunt zich telefonisch aanmelden op telefoonnummer: 0475-491274.

Tijdens dit telefoongesprek worden enkele gegevens van u genoteerd en wordt er een eerste afspraak gemaakt.

Aanmelden kan ook per email: info@logopedieraemakers.nl.

Bij uw eerste afspraak wordt u verzocht om de verwijsbrief, verzekeringsgegevens en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

In de zorg is er ook identificatieplicht voor kinderen (vanaf de geboorte), anders kunnen de kosten van de behandeling niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Zie ook http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg.html

ONDERZOEK/BEHANDELING 

De eerste afspraak bestaat allereerst uit kennismaken, het noteren van algemene gegevens en het bespreken van de hulpvraag. Daarna volgt een vraaggesprek (anamnese) en/of onderzoek. Vaak zijn er voor anamnese en het onderzoek meerdere afspraken nodig. Een afspraak duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek worden de bevindingen met u besproken en volgt er een advies: al dan niet logopedische behandeling. Wanneer er behandeling volgt, worden de doelstellingen van het behandelplan met u besproken. Voor akkoord ondertekent u hiervoor een instemmingsverklaring ‘behandel-overeenkomst’. Het kan zijn dat er, voordat er een advies wordt uitgebracht, eerst gegevens bij derden (school, KNO-arts, orthodontist etc.) moeten worden opgevraagd. Dit gebeurt altijd en alleen met uw toestemming.

Voor akkoord ondertekent u hiervoor een toestemmingsverklaring 'informatie-uitwisseling met derden’.

De onderzoeksresultaten worden in een verslag vastgelegd en naar de verwijzer gestuurd. Met uw toestemming kunnen dergelijke verslagen ook naar andere betrokkenen worden gestuurd en eventueel ook worden besproken.

Wanneer een behandeling wordt afgesloten, wordt er een eindrapportage gemaakt en naar de verwijzer gestuurd.

 

Tijdens de behandeling worden er oefeningen gedaan. Er worden met u afspraken gemaakt hoe er thuis geoefend kan worden. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Wanneer er een aanpassing van het behandelplan nodig is, zal dat met u worden besproken. Hoeveel behandelingen er plaats gaan vinden is afhankelijk van de soort en ernst van de zorgvraag.

 

Indien nodig, en indien er een indicatie door de verwijzer voor is afgegeven, kan er behandeling aan huis plaatsvinden.

VERGOEDING 

Logopedie valt binnen de basisverzekering en wordt, mits de behandeling plaatsvindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist voor zowel volwassenen als kinderen, volledig vergoed. U hoeft zich voor logopedie dus niet extra te verzekeren. Voor volwassenen geldt dat de vergoeding pas ingaat wanneer het eigen risico is overschreden. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Onze praktijk kan bij de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. Het maakt hierbij niet uit of u een restitutiepolis of een naturapolis heeft.

TARIEVEN 2016 

De tarieven variëren per zorgverzekeraar.

Indien u dit wenst, kunnen we u informeren over de tarieven van de logopedische (aanhuis)behandelingen van uw zorgverzekeraar.

 

Verslaggeving aan derden en overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, wordt bij de aanvrager in rekening gebracht.

 

Bij niet nagekomen afspraken of te laat afbellen (bij verhindering dient u ten minste 24 uur van te voren af te bellen) wordt er een verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief is 100% van het behandeltarief en wordt niet vergoed door de verzekeraar.

-richtlijn betalingsvoorwaarden.pdf

WGBO 

Wij houden ons aan de rechten en plichten die voortvloeien uit de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Over deze wet en andere wettelijke eisen die aan de logopedist worden gesteld kunt u meer lezen in het volgende document:

-wettelijke eisen bij beroepsuitoefening.pdf

PRIVACY 

Wij nemen kennis van informatie van vertrouwelijke aard. Binnen onze praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF wordt nageleefd.

KLACHTEN 

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Onze praktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

- patientklachtrecht en beroepscode.pdf

- klachtenfolder.pdf

- folder college van toezicht.pdf

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Na het beëindigen van de logopedische behandeling kunt u deelnemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Als u daarvoor stemming heeft gegeven (middels het formulier instemmingsverklaring ‘behandelovereenkomst’) ontvangt u een enquête via de mail (of op papier). Met behulp van uw mening kunnen we de logopedische zorg verder verbeteren. Deze enquête wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie, CTO-logo. De onderzoeksgegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. De resultaten worden ook gebruikt voor een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar logopedie in Nederland.

CONTINUÏTEIT ZORG 

In geval van afwezigheid van één van onze logopedistes kan de behandeling, indien u dat wenst, worden overgenomen door een andere collega (interne waarneming). Wanneer de afwezigheid langer dan 3 weken duurt en het intern niet of moeilijk kan worden opgevangen, wordt er externe waarneming geregeld.