Slogan Logopedie Raemakers

PRAKTIJKINFORMATIE

Voor onderzoek of behandeling heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of tandarts. Indien u logopedische hulp nodig denkt te hebben, kunt u dit het beste overleggen met uw huisarts, tandarts of specialist. Vanaf 01-08-2011 is de logopedie direct toegankelijk geworden; dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief meer nodig is om naar de logopedist te gaan.

Een aantal grote verzekeraars (o.a. CZ, Delta Lloyd, Ohra) gaan hier echter niet in mee. Mijn praktijk kiest ervoor om voorlopig niet direct toegankelijk te zijn.

AANMELDING 

U kunt zich telefonisch aanmelden op telefoonnummer: 0475-491274.

Tijdens dit telefoongesprek worden enkele gegevens van u genoteerd en wordt er een eerste afspraak gemaakt.

Aanmelden kan ook per email: info@logopedieraemakers.nl.

Bij uw eerste afspraak wordt u verzocht om de verwijsbrief, verzekeringsgegevens en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

In de zorg is er ook identificatieplicht voor kinderen (vanaf de geboorte), anders kunnen de kosten van de behandeling niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Zie ook http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg.html

ONDERZOEK/BEHANDELING 

De eerste afspraak bestaat allereerst uit kennismaken, het noteren van algemene gegevens en het bespreken van de hulpvraag. Daarna volgt een vraaggesprek (anamnese) en/of onderzoek. Vaak zijn er voor anamnese en het onderzoek meerdere afspraken nodig. Een afspraak duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek worden de bevindingen met u besproken en volgt er een advies: al dan niet logopedische behandeling. Wanneer er behandeling volgt, worden de doelstellingen van het behandelplan met u besproken. Voor akkoord ondertekent u hiervoor een instemmingsverklaring ‘behandel-overeenkomst’. Het kan zijn dat er, voordat er een advies wordt uitgebracht, eerst gegevens bij derden (school, KNO-arts, orthodontist etc.) moeten worden opgevraagd. Dit gebeurt altijd en alleen met uw toestemming.

Voor akkoord ondertekent u hiervoor een toestemmingsverklaring 'informatie-uitwisseling met derden’.

De onderzoeksresultaten worden in een verslag vastgelegd en naar de verwijzer gestuurd. Met uw toestemming kunnen dergelijke verslagen ook naar andere betrokkenen worden gestuurd en eventueel ook worden besproken.

Wanneer een behandeling wordt afgesloten, wordt er een eindrapportage gemaakt en naar de verwijzer gestuurd.

 

Tijdens de behandeling worden er oefeningen gedaan. Er worden met u afspraken gemaakt hoe er thuis geoefend kan worden. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Wanneer er een aanpassing van het behandelplan nodig is, zal dat met u worden besproken. Hoeveel behandelingen er plaats gaan vinden is afhankelijk van de soort en ernst van de zorgvraag.

 

Bij kinderen wordt de aanwezigheid van één van de ouders bij onderzoek en behandeling zéér op prijs gesteld. De ouder/verzorger vervult immers een belangrijke rol als contactpersoon en co-therapeut. Mijn voorkeur gaat uit naar 100% aanwezigheid van de ouder/verzorger bij de behandeling.

 

Indien nodig, en indien er een indicatie door de verwijzer voor is afgegeven, kan er behandeling aan huis plaatsvinden.

VERGOEDING 

Logopedie valt binnen de basisverzekering en wordt, mits de behandeling plaatsvindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist voor zowel volwassenen als kinderen, volledig vergoed. U hoeft zich voor logopedie dus niet extra te verzekeren. Voor volwassenen geldt dat de vergoeding pas ingaat wanneer het eigen risico is overschreden. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Ik breng het tarief in rekening dat met uw zorgverzekering is overeengekomen. Mijn praktijk kan bij de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. Het maakt hierbij niet uit of u een restitutiepolis of een naturapolis heeft.

TARIEVEN  

De tarieven variëren per zorgverzekeraar.

Indien u dit wenst, kan ik u informeren over de tarieven van de logopedische (aanhuis)behandelingen van uw zorgverzekeraar.

 

Verslaggeving aan derden en overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, wordt bij de aanvrager in rekening gebracht.

 

Bij niet nagekomen afspraken of te laat afbellen (bij verhindering dient u ten minste 24 uur van te voren af te bellen) wordt er een verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief is 100% van het behandeltarief en wordt niet vergoed door de verzekeraar.

richtlijn betalingsvoorwaarden.pdf

WGBO 

Ik houd mij aan de rechten en plichten die voortvloeien uit de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). De WGBO is van toepassing op de overeenkomst tussen zorgverlener en patiënt met betrekking tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (artikelen 7:446 e.v. Burgerlijk Wetboek). In de volgende documenten kunt u daar meer over lezen.

Logopedisch patiëntendossier (patiëntenrechten)

Logopedischt patiëntendossier (archivering)

Logopedisch patiëntendossier (wat wel-niet vastleggen)

PRIVACY 

Ik ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ik volg de uitgangspunten van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Zie het privacyreglement: Privacyreglement Praktijk voor Logopedie en Dyslexie Raemakers

KLACHTEN 

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling, wordt het op prijs gesteld wanneer u uw klacht bespreekt met mij. Immers, wanneer ik geen weet heb van de klacht, kan de klacht niet opgelost worden. Wordt de klacht niet opgelost, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij ik ben aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. Daar vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg.

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Na het beëindigen van de logopedische behandeling kunt u deelnemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven (middels het formulier instemmingsverklaring ‘behandelovereenkomst’) ontvangt u een enquête via de mail (of op papier). Met behulp van uw mening kan ik de logopedische zorg verder verbeteren. Deze enquête wordt uitgevoerd door een onafhankelijke en geaccriteerde organisatie, Mediquest. De onderzoeksgegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. De resultaten worden ook gebruikt voor een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar logopedie in Nederland.

CONTINUÏTEIT ZORG 

In geval van afwezigheid van één van onze logopedistes kan de behandeling, indien u dat wenst, worden overgenomen door een andere collega (interne waarneming). Wanneer de afwezigheid langer dan 3 weken duurt en het intern niet of moeilijk kan worden opgevangen, wordt er externe waarneming geregeld.

MELDCODE 

Sinds 01-07-2013 is het verplicht een meldcode bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Deze meldcode is vanaf 01-01-2019 verplicht uitgebreid met een algemeen paramedisch afwegingskader. Het afwegingskader beschrijft wanneer, en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling als een beroepsnorm en daarmee als noodzakelijk wordt beschouwd. Daarnaast formuleert het afwegingskader wanneer hulpverlening (ook) tot de mogelijkheden behoort. Zo kunnen slachtoffers beter en eerder in beeld worden gebracht, sneller worden geholpen en kan de veiligheid over langere tijd beter worden gemonitord.